Home
Informacje ogólne
o Nas
Kontakt
Centrum Usług Wspólnych zostało utworzone Uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego
nr XXV – 261/2016 z dnia 17 października 2016 r.


Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje
Zarząd Powiatu Wołomińskiego.
Obsługiwane jednostki powiatowe
Nasze zadania:
1) obsługa administracyjno -organizacyjna:
a) obsługa w zakresie zamówień publicznych, w szczególności wspólnych i powierzonych w trybie Prawa zamówień publicznych, zamówień na usługi,
dostawy i roboty budowlane, realizowanych poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, udziel anie
zamówień publicznych oraz zawieranie umów ramowych, przeprowadzanie
wspólnych zakupów na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego,
b) obsługa w zakresie bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej ,
c) prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie doskonalenia zawodowego
nauczycieli,
d) obsługa informatyczna,

2) obsługa finansowa:
a) sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją planu finansowego,
b) opracowywanie projektów planu finansowego i jego zmian,
c) prowadzenie obsługi rachunków bankowy ch,
d) sporządzanie bieżącej informacji o sytuacji finansowej,
e) sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań GUS,

3) obsługa rachuby płac:
a) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
b) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych,
c) dokonywanie wypłat wynagrodzeni oraz naliczanie i odprowadzanie związanych
z tym świadczeń obligatoryjnych na rzecz ZUS,US, itp.

4) prowadzenie rachunkowości, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016r. poz.1047):
a) prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa,
b) określenie zasad (polityki) rachunkowości oraz innych instrukcji i procedur,
c) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej
dokumentacji przewidzianej ustawą,
d) prowadzenie ewidencji składników majątkowych,
e) sporządzanie sprawozdawczości finansowej ,

5) sporządzanie sprawozdań budżetowych z zakresu operacji finansowych
i innych wymaganych przepisami prawa.
o Nas
2018 © Plywaj